Disclaimer Bratpack

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website Bratpack.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Inhoud

Hoewel Bratpack ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Bratpack niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Bratpack kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Bratpack accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Bratpack kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Bratpack geen invloed heeft. Bratpack kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Informatie gebruiken (Copyright)

Bratpack behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bratpack of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Bratpack behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Bratpack zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Bratpack zonder jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij je deze zo snel mogelijk aan Bratpack te melden. Zo kan Bratpack vervolgens maatregelen treffen. Dit heet responsible disclosure.

Maak geen misbruik van de ontdekking

Als je een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Door bijvoorbeeld:

  • Malware te plaatsen.
  • Gegevens of configuraties van een systeem te kopiëren, wijzigen of verwijderen (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot).
  • Veranderingen aan te brengen in het systeem.
  • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen.
  • Het gebruik van het zogeheten 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen.
  • Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.

Juridische geldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.