Anti SPAM Policy Bratpack

Bratpack tolereert geen enkele vorm van ongevraagde bulk email, of ongevraagde commerciële e-mail, beter bekend als spam. Ongeacht of dit af komt van klanten, klanten van klanten, of van klanten die diensten verlenen die spammers in staat stellen ongevraagde e-mail te versturen.

Alle gebruikers van de systemen van Bratpack dienen zich te houden aan de meest actuele OPTA wetgeving, te vinden via www.opta.nl. Per 1 januari 2012 zijn hierin een aantal wijzigingen aangebracht.

Definitie

Bratpack definieert ongevraagde bulk e-mail en ongevraagde commerciële e-mail als e-mail die word verstuurd aan geadresseerden die niet duidelijk en verifieerbaar hebben aangegeven dat ze deze willen ontvangen van de specifieke afzender. Dit omvat onder andere advertenties, reclame, enquêtes, brochures, het doorverkopen van e-mail adressen, het aanprijzen van website adressen, verkoopinformatie en veilingen.

De policy

Voor klanten van Bratpack en eventueel hun klanten, is het niet toegestaan haar connectie met, of haar aanwezigheid op het netwerk van Bratpack internetdiensten te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde email. De verstuurder van mailings en dergelijke is verplicht om een register bij te houden waarin kan worden bewezen dat de afzender expliciet gevraagd heeft deze e-mail te willen ontvangen. Het niet aanwezig zijn van een dergelijk register mag door Bratpack onvoorwaardelijk worden geïnterpreteerd als ware het dat deze expliciete toestemming niet is verkregen.

Op het moment van aanmelden dient aan de geadresseerde duidelijk gemaakt te worden wat de verzendfrequentie is, welke inhoud er verwacht kan worden en bij welke onderneming er aangemeld wordt.

De klanten van Bratpack zijn verantwoordelijk dat zijzelf, zijn of haar klanten en hun resellers, beheerders en dienstverleners zich aan deze policy houden. De klant kan verantwoordelijk gehouden worden voor alle verkeer naar het netwerk van Bratpack of daar buiten, veroorzaakt door het verzenden van ongewenste e-mail. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen dat zij zichzelf niet promoten met behulp van ongewenste e-mail.

Bratpack mag de klant, per legitieme klacht van het verzenden van ongewenste e-mail € 10.000,00 in rekening brengen.

Indien Bratpack een klacht ontvangt wordt deze neergelegd bij de klant met als doel het verkrijgen van een reactie en een oplossing voor het probleem. Indien deze reactie en de bijbehorende oplossing van het probleem, het versturen van ongewenste e-mail, niet binnen 24 uur word verkregen, is Bratpack gerechtigd de connectivity van de betreffende klant te schorsen, totdat Bratpack is overtuigd dat het incident compleet is afgehandeld en maatregelen zijn getroffen om het versturen van ongewenste e-mail in de toekomst te kunnen voorkomen. De klant is verantwoordelijk voor alle ongewenste e-mail die wordt verstuurd via zijn of haar verbinding via Bratpack.

Klanten wiens verbinding naar Bratpack gebruikt wordt voor het versturen van ongewenste e-mail worden direct afgesloten, met in acht name van een periode van 2 uur waarin de klant in staat word gesteld het versturen van de ongewenste e-mail te stoppen.

Indien de klant een mailserver beheert, is deze verplicht een adres postmaster@(uw domein), aan te houden en de mail daarvan te behandelen. De afzender van de digitale nieuwsbrief dient herkenbaar te zijn en moet altijd vanaf een geldig e-mailadres verzonden worden, dus geen no-reply@(uw domein).

Als aanvulling daarop zal Bratpack van tijd tot tijd IP adressen van derden blokkeren, indien Bratpack er van is overtuigd dat deze gebruikt worden voor het verzenden van ongewenste e-mail, of zijn aangemerkt als open relay. Het blokkeren van deze adressen heeft als doel er voor te zorgen dat klanten van Bratpack geen ongewenste email via deze servers kunnen verzenden, dan wel ontvangen.

Wat betekent dit in de praktijk

Allereerst dient elke klant ons te voorzien van contactinformatie, waar we deze kunnen bereiken met betrekking tot deze policy. Indien er geen specifieke informatie aanwezig is, zal de klant worden benaderd op zijn algemene gegevens zoals bij ons bekend. In de nieuwsbrief zelf dienen ook contactgegevens opgenomen te worden.

Klanten worden geacht haar respectievelijke klanten en gebruikers op te leiden over ongewenste e-mail, om te zorgen dat ook zijn handelen met in acht name van de anti-spam policy, zoals opgemeld.

Klanten van Bratpack worden geacht op een correcte en volledige wijze om te gaan met klachten met betrekking tot ongewenste e-mail, die aan hem of haar worden doorgespeeld.

Wanneer u een mailing lijst gebruikt, word u geacht zich er zeker van te maken dat de ontvangers van deze mailings daar zelf om hebben verzocht, dan wel expliciet toestemming voor hebben gegeven voor het ontvangen van deze informatie.

Privacy Statement

Meer informatie over hoe Bratpack met jouw data om gaat lees je in de privacy statement.

Vragen, opmerkingen, klachten?

Hebt u na het lezen van deze Anti Spam Policy nog vragen? Stuur dan een e-mail aan ons Support team. Het adres is [email protected]

Of stuur een brief naar: 

Bratpack
t.a.v. Support team
Zwanenburgerdijk 303a
1161 NM Zwanenburg